Limited Şirket Nasıl Kurulur?

E-Ticaret girişimcisi olmayı planlıyor ve büyük bir firma olmayı hedefliyorsanız kuracağınız şirket; limited şirket olabilir. Şahıs şirketi açmaya göre daha bürokratik ve sermaye gerektirse de büyük şirketler için muhteşem çözümler sunar.

Günümüzde alışveriş alışkanlıklarının değişmesi e-ticaret için büyük potansiyel yaratırken siz de bu pastadan pay almak istiyorsanız e-ticaret için gerekli olan şirketinizi kurarak E-Ticaret Ajansı A2A Dijital olarak bizimle e-ticaret web tasarımını gerçekleştirebilirsiniz. E-ticaret uzmanı ekibimizle muhteşem e-ticaret çözümleri sunarak müşterilerinize ulaşmanızı, müşterilerinizde sadakat oluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar birçok e-ticaret hizmeti veren müşterimize e-ticaret web sitesi tasarımı yaptık. Sizler de e-ticaret web tasarımlarımızı inceleyerek ön bilgi sahibi olabilir, dilerseniz ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Limited (LTD) şirket nedir?

Bir ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

Limited şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler.

Limited şirketler tek ortakla kurulabildiği gibi 50 ortakla da kurulabilir. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Limited şirket kurmak için en 10.000 lira sermaye ihtiyacı bulunmaktadır. Emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz. Her ortağın esas sermaye paylarının değerlerinin en az 25 TL veya katları olması zorunludur. Nakden taahhüt edilen payların şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir. 

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Bu süreç şirket kurmak için gerekli evrakların hazırlanmasından önce bu evraklar için gerekli bilgilerin oluşturulması bölümüdür. Şirket kuruluşu konusunda maliyetin ne kadar olacağını belirleyecek bölüm bu aşama olacaktır.

Bu bölümde belirlenmesi gereken bilgiler;

 • Şirket Sermaye Tutarı
 • Şirket Ortaklarının Kimlikleri ve Ortaklık Oranı
 • Şirket Müdür / İmza Yetkililerinin Bilgileri
 • Şirket Yasal Adresi
 • Şirketin Faaliyet Alanı Bilgileri
 • Şirket Unvanı

Bu bilgileri oluşturduktan sonra ikinci aşama olan evrakların hazırlanması bölümüne geçebiliriz.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 1. Dilekçe  

Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin unvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2. Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu 

İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

3. Ortakların Kimlik Bilgileri

 Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge

4, Mersis’ten Hazırlanmış Ana Sözleşme

Sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

5. İmza Sirküleri

 Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.

6.  Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.

Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

7. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde bilgileri

 Tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

8. Müdürün ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir. Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.

9.   Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.

10. Nakit taahhüt bulunması halinde sermaye maddesinde “Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenecektir” ifadesi yer almalıdır.

11. Oda kayıt beyannamesi 

Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır.

12. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

13. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

14. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

15. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

16. Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi

17. Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

18. Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

Ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir 

 • Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma
 • Limited Şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.
 • Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
 • Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
 • TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Limited Şirket Kuruluşu Başvurular

Şirket kuruluşu için ilk başvuruyu bulunduğunuz şehirdeki ticaret odasına yapıyoruz ve şirketimiz tescil ettiriyoruz daha sonra tescil evraklarımız ile vergi dairesine giderek vergi dairesi kaydımızı tamamlıyoruz.

Ticaret odası için aşağıdaki evrakların ve bilgileri hazırlamış olmanız gerekiyor.

Evraklar hazırlandıktan sonra bağlı bulunulan ticaret odasından randevu talep edilir. İstanbul için randevu tarihi ortalama 1-2 gündür. Randevuda evraklarınız incelenir bir problem olmaması durumunda kuruluşunuz tamamlanır. Kuruluş sonrası otomatik olarak şirket vergi levhanız aktif olacaktır. Son değişiklik ile şirket resmi defterleri ticaret odasından verilmektedir.

Limited Şirket Kurmak 

Evrakların toplanması aşamasından sonraki süreç vergi dairesi başvuru yapmaktır.

Vergi Dairesi için aşağıdaki evrakları hazırlamış olmanız gerekiyor.

 • İşe Başlama bildirimi 2 Adet
 • Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri
 • Ortakların İkametgâhları
 • Müdürün İmza Sirküleri
 • Kira Kontratı ve Kontratın Damga vergisi tahakkuk fişi

Vergi dairesine gittiğiniz vergi dairesi şifrenizi ve e-tebligat başvurunu yapmayı unutmayınız.

Tescil Sonrası İşlemler

Tescil evraklarını aldıktan sonra bankaya giderek bloke işlemini sonlandırabilirsiniz.

Limited şirket kurma işlemlerini bu şekilde sonlandırmış olursunuz. Yazar kasa alımı, fatura basımı ve kaşe hazırlanması işlemlerini tamamlayarak ticari hayatınıza sorunsuz başlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.